Webové stránky Continental AG - právní informace

(*Pouze překlad. Jedinou právně závaznou verzí tohoto dokumentu je německá verze.)

Použití webových stránek, právní odpovědnost

Informace na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány výlučně pro účely informování. Mají pouze informativní povahu a nepředstavují nabídky, jak je stanoveno v příslušných právních nařízeních. Podrobnější informace a smluvní podmínky lze obdržet od příslušného autorizovaného prodejce. Není možné, aby smlouva vztahující se k prezentovanému zboží vznikla na základě informací uvedených na těchto webových stránkách.

Informace na těchto webových stránkách a produkty a služby na nich popsané může Continental AG kdykoli bez předchozího upozornění modifikovat nebo aktualizovat. Pokud není výslovně uvedeno jinde, webové stránky Continental AG neobsahují žádné záruky nebo informace jakékoli povahy, které by navozovaly právní záruky na straně Continetal AG, ať už výslovně nebo implicitně, včetně pokud se týká současné platnosti, přesnosti, úplnosti a kvality dotyčných informací.

Continental AG nenese žádnou odpovědnost v souvislosti se svými webovými stránkami. Zodpovědnost za případné přímé či nepřímé ztráty/škody, nároky na kompenzaci resp. následné škody jakéhokoli druhu a na jakémkoli právním základě utrpěné v důsledku vašeho přístupu k webovým stránkám nebo jejich použití, zvláště včetně virové infekce prostředí vašeho počítače, je tímto vyloučena.

Existence a plnění závazků a zodpovědnosti firmy Continental AG za produkty a služby firmy Continental se řídí výlučně příslušnými smluvními ujednáními uzavřenými ve vztahu k nim ve spojení se současnou verzí standardních podmínek firmy Continental AG platnými pro každý daný případ.

Záznamy a zpracování dat

Firma Continental AG uchovává osobní data týkající se uživatelů svých webových stránek pouze tehdy, pokud byl k tomu dán souhlas. Jediná data, která jsou uchovávána, se týkají data a doby návštěvy navštívených stránek, názvu dotyčného poskytovatele internetových služeb a webové stránky, z které uživatel vstoupil na webové stránky firmy Continental. Společnost Continental AG používá tyto informace pro měření aktivity webových stránek, vyhotovování statistik a pro zlepšení služeb a informací poskytovaných webovými stránkami. Osobní data týkající se uživatelů, pro jejichž užití dali svolení, jsou užívána pouze pro zpracování dotazů nebo pro účely, pro které byl dán souhlas, v souladu s příslušnými zákonnými pravidly o ochraně dat. Společnost Continental AG nikdy neposkytne taková data jiným společnostem za účelem jejich samostatného použití. Společnost Continental AG neposkytne žádné jiné společnosti data (osobní či neosobní) pro její samostatné použití.

Cookies

Pokud navštívíte naši webovou stránku, informace lze uchovávat na vašem počítači ve formě cookies. Takové cookies jsou používány pouze pro účely optimálního designu webových stránek. Můžete si zvolit, že tyto cookies nebudete pro nastavení svého prohlížeče akceptovat. Upozorňujeme však, že některé funkce pak nemusí být dostupné.

Právo na informace

Při přihlášení máte právo na obdržení bezplatných informací týkajících se vašich osobních dat, která jsou uchovávána. Rovněž máte právo na to, aby byla data korigována, blokována nebo odstraněna. Pokud máte na toto téma dotazy, kontaktujte prosím naše oddělení Data Protection Office, e-mail: dataprotection@conti.de. Jestliže se dostanete na stránky nebo soubory v rámci našich webových stránek a budete požádáni o uvedení informací o sobě, vezměte prosím na vědomí, že taková dat jsou přenášena přes internet v nezajištěné podobě a mohla by být proto zpřístupněna neoprávněným třetím stranám, resp. jimi manipulována.

Odkazy na další webové stránky

Odkazy na webové stránky provozované třetími stranami jsou vám poskytovány jako dodatečný servis. Takové webové stránky jsou zcela nezávislé a nad rámec působnosti společnosti Continental AG. Společnost Continental AG nezodpovídá za obsah webových stránek žádné z těchto třetích stran, k nimž můžete mít přístup prostřednictvím webových stránek společnosti Continental AG, a nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, dodržování pravidel o ochraně dat nebo použití takových webových stránek.

Dostupnost produktů ve světě

Tato webová stránka může obsahovat informace o produktech společnosti Continental, které ve vaší zemi ještě nejsou k dispozici. Výskyt takových informací na této webové stránce neznamená, že by společnost Continetal zamýšlela oznámit, že produkt bude k dispozici celosvětově. Informujte se laskavě u svého obchodního zástupce společnosti Continental o budoucích plánech týkajících se produktů, které u vás ještě nejsou k dostání.

Obchodní značky a autorská práva

Obchodní značky a loga (dále jen „obchodní značky“) uváděné na těchto webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Continental AG nebo jejích přidružených společností. Žádné informace na těchto webových stránkách nemají být interpretovány ve smyslu udělení licencí nebo povolení k používání obchodních značek. Pro tyto účely je nutný výslovný písemný souhlas společnosti Continental AG. Neoprávněné použití těchto obchodních značek je přísně zakázáno. Společnost Continental AG bude uplatňovat svá práva na duševní vlastnictví po celém světě dle zákonů platných pro každý daný případ.

Copyright © 2010 Continental AG. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály na těchto webových stránkách jsou předmětem autorských práv a ostatních práv na duševní vlastnictví společnosti Continental AG a jejích přidružených společností. Společnost AG vlastní autorská práva na výběr, koordinaci a uspořádání materiálů na této webové stránce. Tyto materiály nesmí být kopírovány pro komerční použití nebo distribuci. Rovněž nesmí být modifikovány nebo převáděny na jiné webové stránky.